top of page
Search

Kritika & Kontext No. 57 – Is the world getting better or worse? Mení sa svet k lepšiemu alebo horšiSvet sa mení k lepšiemu aj horšiemu súčasne, píšu autori časopisu Kritika & Kontext, č. 57 (zostavili Egon Gál a Martin Takáč). Sme bohatší, zdravší, gramotnejší a slobodnejší ako generácie ľudí pred nami, napriek tomu nie sme šťastnejší. V najbohatších a najrozvinutejších krajinách sveta pribúda frustrovaných a psychicky deprivovaných ľudí. Rastie nostalgia za minulosťou, strach z budúcnosti, nedôvera k inštitúciám. Ľudia sa cítia klamaní, manipulovaní a bezmocní. Časopis prináša úvahy domácich a zahraničných autorov o vplyve sociálnych nerovností na stav spoločnosti, dôvodoch sociálnej polarizácie a úlohe nových technológií. Ich názory sa v mnohom rôznia, no v jednom sa zhodujú. Problémy, pred ktorými súčasné spoločnosti stoja sú gigantické, ale mali by sme ich chápať ako výzvy, nie ako apokalypsy, čo nás očakávajú.


Hlavnú tému dopĺňa literárna časť, ktorú zostavil Lubomír Feldek, o návrhu Nobelovej ceny za literatúru pre Rudolfa Dobiáša a sonete ako literárnej forme s akcentom na čerstvý preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov do angličtiny. Číslo ilustrujú reprodukcie diel Rudolfa Sikoru.


The authors of Kritika & Kontext, no. 57 (edited by Egon Gál and Martin Takáč) suggest that the world is getting better and worse at the same time. We are wealthier, healthier, more literate and free yet we are not in any way happier than the previous generations. In the most affluent and advanced countries, the number of frustrated and mentally deprived people is surging. Nostalgia for the good old days is growing and so are the fears of the future. Distrust of institutions is rising. Many feel deceived, manipulated and helpless. K&K presents analysis of variety of authors who reflect the impact of social inequalities on the condition of society, the reasons of social polarization, and the role of new technologies. Their views differ in many respects but according to a number of authors the unsolved problems today are enormous but not insurmountable.


A literary section edited by prominent Slovak poet, writer and translator of Shakespeare into Slovak, Ľubomír Feldek, offers an excerpt of English translation into English of P.O. Hviezdoslav’s Bloody Sonnets. John Minahane, an Irishman living in Slovakia and translator of the Sonnets, considers this art work about the horrors of WWI as the first rate poetry hidden in a minor language.


7 views0 comments

Commentaires


bottom of page